| Sekreterya | Ödül Yönetmeliği | İlan | Basın Açıklaması | Başvurular | Haberler


MEMET FUAT ELEŞTİRİ / İNCELEME, DENEME, YAYINCILIK ÖDÜLLERİ ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

I. ÖDÜL DALLARI

Memet Fuat Ödülleri, Eleştiri / İnceleme, Deneme ve Yayıncılık alanlarındaki çalışmaları desteklemek, yüreklendirmek ve başarıları ödüllendirmek amacıyla verilir.

2. ADAYLIK

Seçiciler Kurulu, ödül verilecek dallarda başvurmaları için adaylara açık çağrıda bulunur. Ödül için adaylar kendileri başvurabilecekleri gibi başka kişiler, kurum ve kuruluşlar da aday bildirebilirler. İlgili kuruluş ve kişiler, adaylık için gerekli genel koşulları yerine getirmek zorundadırlar.

3. ADAY OLABİLMENİN GENEL KOŞULLARI

a) Belirli yazılı yapıtlarla ödüle başvuracak ya da aday gösterilecek kişinin, kitap olarak basılmış (Bandrolü alınıp kitap arkasına yapıştırılmış) 8 adet yapıtının, kişinin aynı sayıda özgeçmiş yazısıyla birlikte, Memet Fuat Ödülleri Sekreterliği'ne teslimi veya gönderilmesi gerekir.

b) Kendileri aday olmaksızın ödüle aday gösterilenlerden, Seçiciler Kurulunun değerlendirmesinden önce adaylıkları için onay alınır.

c) Adaylık için başvuru süresi, her yılın 10 Ocak tarihinde sona erecektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Aday olacak basılı yapıtların bir önceki yılın 1 Ekim'inden sonra ilk kez (1. Basım) yayımlanmış olması gerekir. (2005 yılı için 1 Ekim 2004-31 Aralık 2005 tarihleri arasında yayımlanan yapıtlar ve yayıncılık çalışmaları aday olabilir.)

d) Kolektif çalışmalar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır. Seçici kurul üyelerinden birinin kolektif çalışmayı gerçekleştirenler arasında bulunduğu çalışmalar aday gösterilemez. Seçici kurul üyeleri bireysel çalışmalarıyla da aday olamazlar.

e) Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Adaylık için başvurmuş ya da gösterilmiş bir kişi adaylıktan sonra ölmüş ise değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül yasal mirasçılarına ödenir.

f) Lisans, lisansüstü, ihtisas ve doktora tezleri de kabul edilmiş olması koşuluyla, kitap olarak basılmış olsun olmasın ödüle, eleştire / inceleme dalında aday olabilir, aday olmaları için özendirilir. Bu tür çalışmaların da iki aralıklı olarak daktiloyla ya da bilgisayarla yazılıp 8 adet çoğaltılarak, kişinin aynı sayıda özgeçmiş yazısıyla ve tezin kabul edilmiş olduğunu gösteren bir belgeyle birlikte, Memet Fuat Ödülleri Sekreterliği'ne teslimi veya gönderilmesi gerekir.

g) Memet Fuat Ödülleri'ni kazanan bir kişi ya da kuruluş daha sonraki yıllarda ödül için yeniden başvurabilir.

4. ÖDÜL DALLARIYLA İLGİLİ BAŞVURU KOŞULLARI

1. Eleştiri / İnceleme

Adayların Eleştiri / İnceleme türlerinin niteliklerine uygun, kitap olarak basılmış (Bandrolü alınıp kitap arkasına yapıştırılmış) ya da tez olarak kabul edilmiş, 8 adet yapıtla başvuruda bulunmaları ya da aday gösterilmeleri gerekir.

2. Deneme

Adayların deneme türünün niteliklerine uygun, kitap olarak basılmış (Bandrolü alınıp kitap arkasına yapıştırılmış) 8 adet yapıtla başvuruda bulunmaları ya da aday gösterilmeleri gerekir.

3. Yayıncılık

Yayıncılık ödülüne, geçen bir yıl içinde verilmiş örnek bir yayıncılık verimiyle aday olunur. Kusursuz bir düzeltmeyle yayımlanmış bir yapıt, örnek bir editörlük çalışması, özgün bir kitap ya da kitap dizisi, bütün çalışmalarıyla örnek gösterilebilecek bir yayınevi etkinliği, yepyeni bir tasarım, örnek bir yararlılık, Türk edebiyatına katkı sayılabilecek bir çeviri, vb. ile aday olunabilir ya da aday gösterilebilir.

Yayıncılık ödülüne tüzel kişiler de aday olabilir.

5. SEÇİCİLER KURULUNUN OLUŞTURULMASI

Deneme, Eleştiri / İnceleme ve Yayıncılık ödüllerinin üçünü birden değerlendirmek üzere tek bir seçici kurul oluşturulur. Seçici kurul 7 kişiden oluşur. Seçiciler Kurulundan ayrılan kişinin yerine kurulun kendisi yeni bir üye seçer.

6. BAŞVURULARIN KOŞULLARA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ

Ödül sekreterliği her daldaki başvuruları, bu yönetmelikte belirtilen koşullara uygunluğu bakımından inceler, koşullara uygun olmayan başvuruları belirler.

Biçim açısından yönetmeliğe uygun olan tüm yapıtlar, Seçiciler Kuruluna sunulur.

7. SEÇİCİLER KURULUNUN ÇALIŞMASI

Seçiciler Kurulu kendi belirlediği tarihte çalışmalarına başlar; kendisine sunulan yapıtlarla ilgili karara varmak üzere tümüyle bağımsız olarak çalışma düzenini saptar.

Seçiciler Kurulu, ödülün bir ya da daha çok kişiye verilmesini kararlaştırabileceği gibi, ödüle değer aday görmemesi durumunda o dalda ödül verilmemesine de karar verebilir.

Seçiciler Kurulu üyeleri de ödüle aday gösterebilir.

Memet Fuat Ödülleri, düşünce, cinsiyet, ırk ve din farkı gözetmeksizin nesnel ölçülere göre verilir.

Seçiciler Kurulu, çalışmalarını kolaylaştırmak için gerekli gördüğü durumlarda sekreterlik, alt kurullar gibi yapıların oluşumu için gerekli kişilerle ilişkiye geçer.

Kararlar üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır. Ödülün bölünüp bölünmemesi kararı için de aynı oy çokluğu aranır.

Seçiciler Kurulu karar için gerekli gördüğü sayıda toplantı yaparak oylamayı gerçekleştirir.

Seçiciler Kurulu tarafından kabul edilecek özrü nedeniyle oylama günü toplantıya katılamayan Seçiciler Kurulu Üyesi, oyunu kapalı bir zarf içinde Seçiciler Kuruluna verilmek üzere sekreteryaya gönderebilir.

Seçiciler Kurulunun kararları kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.

Seçiciler Kurulu kararlarını l Şubat tarihine kadar bir gerekçeli tutanakla Memet Fuat Ödülleri Sekreterliği'ne bildirir. Ödül sekreterliği sonuçları kamuoyuna açıklar.

8. ÖDÜL TUTARI

Eleştiri / İnceleme ve Deneme ödüllerinin tutarı, her yıl eşit olarak saptanır.

2005 yılı ödül tutarı, Eleştiri / İnceleme ve Deneme için ayrı ayrı 5.000 YTL'dir.

Yayıncılık Ödülü'nü kazanan çalışma bir plaketle değerlendirilir.

9. ÖDÜLLERİN DAĞITIMI

Eleştiri / İnceleme ve Deneme ödüllerinin birden çok aday arasında bölüştürülmesi uygun görüldüğünde, parasal ödül tutarı adaylar arasında eşit şekilde paylaştırılır.

Ödül kazanana, parasal ödül dışında, "Ödül Belgesi" ile Memet Fuat Ödülü'nü simgeleyen "Heykelcik" verilir.

10. SEÇİCİLER KURULU

Memet Fuat Ödülleri Seçiciler Kurulu şu kişilerden oluşur :

Cevat Çapan, Eray Canberk, Konur Ertop, Nurdan Gürbilek, Uğur Kökden, Hasan Kuruyazıcı, Yurdanur Salman